"وبهمن" تنها خریدار بود
سرمایه گذاری بهمن صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه 2 هزار و 750 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد."وصنا" خریدار و فروشنده بود
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه ثبت شده یک هزار و 300 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد."ورنا" در واگذاری ها سودی کسب نکرد
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه ثبت شده3 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.